กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารของกรม ดังนี้

                   (1) การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการ

                   (2) การปรับกลไกและวิธีการบริหารราชการ

                   (3) วิธีปฏิบัติงานของข้าราชการ

                   (4) ระบบบุคลากรภายในกรม กระทรวง

                   (5) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม ค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2. ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการภายในกรม

3. จัดทำและประสานเกี่ยวกับ (KPI) ตามคำรับรองปฏิบัติราชการ