กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

10

ชื่อ - นามสกุล :  นางสุภาวดี  บุญพบ
ตำแหน่งปัจจุบัน :

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สังกัด :

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

 
การศึกษา :
ปริญญาโท :ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปริญญาตรี : ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 
 ประสบการณ์การทำงาน : 
 ปี 2560 – ปัจจุบัน  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 ปี 2555 – 2560   หัวหน้ากลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 ปี 2553 – 2555     หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 ปี 2545 – 2553     นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
 
 การศึกษา/ดูงาน :
 ไต้หวัน :  

การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการคุ้มครองสิทธิเหยื่ออาชญากรรม

 สาธารณรัฐเกาหลี :การอำนวยความเป็นธรรมให้กับสังคม ด้านสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
 
ฝึกอบรม

 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Information Technology

 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance,
Operation and Management

 หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร Intermediate ด้าน Consulting
 หลักสูตร ผู้บริหารยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 กระทรวงยุติธรรม
หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 8 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
 
หลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น รุ่นที่ 14 กระทรวงยุติธรรม
 หลักสูตร การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน (ระดับต้น) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ระดับชำนาญการ กรมบัญชีกลาง
 หลักสูตร นักวิชาการคลัง อบจ.รุ่นที่1 วิทยาลัยการปกครอง