กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

240287

 

ชื่อ - นามสกุล :  

นางสุภาวดี บุญพบ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สังกัด :

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

การศึกษา :
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์(การพัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 ประสบการณ์การทำงาน :ปี 2560 - ปัจจุบัน   หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 

ปี 2555 - 2560      หัวหน้ากลุ่มคลัง สำนักงานเลขานุการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ปี 2553 - 2555      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ปี 2545 - 2553      นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

 

 

การศึกษา/ดูงาน :
ไต้หวัน  :  

การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการคุ้มครองสิทธิเหยื่ออาชญากรรม

สาธารณรัฐเกาหลี  :

การอำนวยความเป็นธรรมให้กับสังคม ด้านสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด

ฝึกอบรม:

หลักสูตร ผู้บริหารยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 15 กระทรวงยุติธรรม
หลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 8 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
หลักสูตร ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น รุ่นที่ 14 กระทรวงยุติธรรม
หลักสูตร การไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในระดับชุมชน (ระดับต้น) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ ระดับชำนาญการ กรมบัญชีกลาง
หลักสูตร นักวิชาการคลัง อบจ. รุ่นที่1 วิทยาลัยการปกครอง