กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

ประวัติ(ย่อ)

ชื่อ - ามสกุล        นางโสมไสว สว่างโรจนโภคิน

อายุ  59  ปี

ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ

สังกัด (สำนักงาน / กอง / กลุ่มงาน / ฝ่าย)  กลุ่มตรวจสอบภายใน

การศึกษา   

ปริญญาตรี     บริหารธุรกิจ  สาขา วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทำงาน

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2554 - ปัจจุบัน         ตำแหน่ง         หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

2552 - 2553           ตำแหน่ง         หัวหน้าฝ่ายบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

2551 - 2552           ตำแหน่ง         หัวหน้าฝ่ายการเงิน สำนักงานเลขานุการกรม

2546 - 2551           ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี  สำนักงานคุ้มครองพยาน

กรมประชาสงค์เคราะห์

2544 - 2546           ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี หัวหน้าฝ่ายการคลัง 

2531 - 2544           ตำแหน่ง         เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ

2526 - 2531           ตำแหน่ง         นักวิชาการประชาสงเคราะห์

2521 - 2525           ตำแหน่ง         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม