กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 ภารกิจหลัก

1. กำหนดเป้าหมาย  ทิศทาง ภารกิจงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบาย ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล ประจำกระทรวงยุติธรรม  โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิภาพ  ของการบริหารความเสี่ยง  และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

2. กำหนดกฎบัตรของการตรวจสอบภายใน โดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ  และเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบ

3. จัดให้มีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ  และผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง และมาตรฐานสากล

4. ต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในเวลาอันสมควร หรืออย่างน้อยทุก 2 เดือน นับจากวันที่ตรวจสอบเสร็จตามแผน  ยกเว้นกรณีพบเรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที

5. ติดตามผลการตรวจสอบ และเสนอแนะให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิแลเสรีภาพ

ขอบเขตงานตรวจสอบภายใน

1. สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบข้อบังคับ คำสั่งที่ส่วนราชการกำหนด

2. สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการดำเนินงาน และการเงิน

3. สอบทานระบบการดูและรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ

4. วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการ ครอบคลุมถึงความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความประหยัด และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของหน่วยงาน     

2. เพื่อสนับสนุนให้มีระบบการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ และตามระเบียบที่ต้องปฏิบัติ 

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม