กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

15

ชื่อ - นามสกุล :    นางมยุรา  สนส่ง
ตำแหน่งปัจจุบัน : เลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
สังกัด : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
การศึกษา :
 ปริญญาตรี  ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฎพิบูลสงคราม
 ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์การทำงาน :
 2562-ปัจจุบัน  เลขานุการกรม
2561-2561  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ
 2555-2561  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
 2551-2555  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ
 2551-2561  นักวิชาการยุติธรรม 7 ว

การศึกษา/ดูงาน :
            ศึกษาูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมคลอง จังหวัด สมุทรสงคราม
 ศึกษาูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 ศึกษาดูงานหลักปรััชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ
   ศึกษาดูงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ณ เรือนจำจังหวัดชลบุรี
 การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 7 (ยธก.7) ณ สาธารณรัฐเกาหลี
 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิทธิมนุษยชน ณ สาธารณรัฐเกาหลี