กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ท่านสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา


ส่วนกลาง

สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ อาคารศาลและหน่วยงานยุติธรรม (อาคารเอ)

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

1. กลุ่มงานปฏิบัติการช่วยเหลือและเยียวยา

โทรศัพท์02-141-2720-1 , 02 141 2847 , 02 141 2875

โทรสาร  0-2143-9665

2. กลุ่มงานพัฒนาระบบช่วยเหลือและเยียวยา

โทรศัพท์02-141-2842 , 02-141-2877 , 02-141-2882  , 02-141-2844

โทรสาร  0-2143-9668

3. กลุ่มงานส่งเสริมการช่วยเหลือและเยียวยา

โทรศัพท์02-141-2843 , 02-141-2869 , 02-141-2876 ,

02-141-2883 , 02-141-2889

โทรสาร  0-2143-9667

4. กลุ่มงานสนับสนุนการช่วยเหลือและเยียวยา

โทรศัพท์02-141-2846 , 02-141-2863-64 , 02-141-2866 , 02-141-2879 ,

           02-141-2887-88 , 02-141-2839 , 02-141-2856

โทรสาร  0-2143-9668

         

ส่วนภูมิภาค

1.สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่ เลขที่ 14 ม.1 ถ.อู่ทอง (ก) ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 035-246-958-9

โทรสาร  035-246-957

2.สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่ สำนักงานศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น ชั้น 2

ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-245-611-2

โทรสาร  043-245-613

3.สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ เลขที่ 47/15-17 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 053-217-104-5

โทรสาร  053-217-106

4.สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ 4 จังหวัดสงขลา

ที่อยู่ เลขที่ 532-534 ม.2 ถ.สงขลา - เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100

โทรศัพท์ 074-333-311-2

โทรสาร  074-333-313