กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

6

       

ชื่อ - นามสกุล :  นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู
ตำแหน่งปัจจุบัน :ผู้อำนวยการ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา  Specialist of Rights and Liberties Protection
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
การศึกษา :
 ปริญญาโท ระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 
 ปริญญาโทระดับปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมลำดับที่ 1 ของแผนสารนิพนธ์
ประสบการณ์การทำงาน :
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
 เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2553 โดยรับรางวัล “ครุฑทองคำ” จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553
 ได้รับเกียรติคุณให้เป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 การดำรงตำแหน่งสำคัญ ในกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้แก่
 (1) หัวหน้ากลุ่มงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
 (2) หัวหน้ากลุ่มงานกองทุนยุติธรรม กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
  (3) หัวหน้าศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
  (4) ผู้ตรวจราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
 
 1.เป็นหัวหน้าโครงการประกาศวาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบและประกาศใช้
2.เป็นผู้มีส่วนร่วมยกร่าง วิพากษ์ นำเสนอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
3.เป็นผู้วางยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2558-2560 การกระจายอำนาจกองทุนยุติธรรม ทั้ง 76 จังหวัด การจัดตั้งสำนักงาน กองทุนยุติธรรม จนได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ภายใต้ชื่อผลงาน “กองทุนยุติธรรม : ที่พึ่งของคนยากไร้ไม่ได้รับความเป็นธรรม รับโล่จากรองนายกรัฐมนตรี
4.เป็นผู้มีส่วนร่วมจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 จนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและประกาศใช้ ตลอดจนร่วมกวางระบบ กลไก มาตรการ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล
5.เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการผลิตสื่อวารสารสิทธิมนุษยชน จดหมายข่าวคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 7
6.ร่วมวางกรอบและดำเนินงานรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ตั้ง แต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงปัจจุบัน
7.ผลักดันให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 226/2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561
8.เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 9 ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
9.เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน อาสาสมัคร และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ