Print
Parent Category: สำนักงานคุ้มครองพยาน
Hits: 803

 

     เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ สำนักงานคุ้มครองพยานได้จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง พิจารณาการดำเนินการคุ้มครองพยาน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ โดย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีธนกร สถานานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยานเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ สำนักงานคุ้มครองพยาน โดย ว่าที่ร้อยตรีธนกร สถานานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, ได้พิจารณาสำนวนร้องขอใช้มาตรการทั่วไปและพิจารณาคำขอสิ้นสุดหรือยกเลิกการคุ้มครองพยานตามมาตรการทั่วไป แล้วมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยานดำเนินการและประสานส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

*******************************************

 

สคพ/ข่าว