Print
Parent Category: สำนักงานคุ้มครองพยาน
Hits: 850

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมชาเทรี่ยม โฮเต็ล ริเวอร์ไซต์ แบงค์คอค ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธนกร สถานานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยานเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ“โครงการประสานความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อพัฒนาข้อมูลของพยาน” ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดย ศาลอาญากรุงเทพใต้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับพยานที่ถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ และสามารถใช้ประโยชน์ในการติดตามตัวพยานได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอันพึงได้รับตามกฎหมายอย่างเต็มที่และทั่วถึงพร้อมทั้งเพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมได้ร่วมแก้ไขปัญหา และข้อขัดข้องที่ทำให้การพิจารณาคดีล่าช้า

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการอภิปรายในหัวข้อ“แนวทางการพัฒนาข้อมูลพยาน” โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนกร สถานานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, นายธนวรรษ ว่องไวทวีวงศ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ ๓,พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๑, และนายสัญชัย ผลฉาย รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ โดยมีเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับพยานที่จะต้องมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน อันจะทำให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่และทั่วถึงตามกฎหมายต่อไป

 

**********************************

 

 

 

 

****************************

สคพ/ข่าว