Print
Parent Category: สำนักงานคุ้มครองพยาน
Hits: 848

 

IMG 2561 IMG 2573

IMG 2665 IMG 2686

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดโครงการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างมิติใหม่องคืกร ณ บ้านพักรับรองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีท่านรองไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

 

****************************

สคพ/ข่าว