กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

IMG 2561 IMG 2573

IMG 2665 IMG 2686

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้จัดโครงการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างมิติใหม่องคืกร ณ บ้านพักรับรองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีท่านรองไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

 

 

****************************

สคพ/ข่าว