กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

โครงการ "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างมิติใหม่องค์กร"

สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ บ้านพักรับรองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จังหวัดเพชรบุรี

IMG 2810 IMG 2776

การฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย สัปดาห์ละ ๑ วัน

S  16588803     S  4202546

S  4202537     S  4202544

         เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชหารจังหวัด นราธิวาส (นายจำรัส เหมือนดำ)

พร้อมกับได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน