กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

โครงการ "การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างมิติใหม่องค์กร"

สำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ บ้านพักรับรองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จังหวัดเพชรบุรี

IMG 2810 IMG 2776

การฝึกทบทวนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย สัปดาห์ละ ๑ วัน

S  16588803     S  4202546

S  4202537     S  4202544

         เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชหารจังหวัด นราธิวาส (นายจำรัส เหมือนดำ)

พร้อมกับได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน