Print
Parent Category: สำนักงานคุ้มครองพยาน
Hits: 5330

อัตรากำลังของสำนักงานคุ้มครองพยาน ณ ปัจจุบัน
(จำนวน 16 อัตรา)

1. ผู้อำนวยการ (อำนวยการระดับสูง)                                                               1 อัตรา

2. นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ                                                            1 อัตรา

3. นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ                                                                   6 อัตรา

4. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                                                                   2 อัตรา

5. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                                    1 อัตรา

6. พนักงานราชการ                                                                                   1 อัตรา

7. จ้างเหมาบริการ                                                                                    4 อัตรา

                                   ข้าราชการจำนวน          11 อัตรา

                                   พนักงานราชการ           1 อัตรา

                                   จ้างเหมาบริการ            4 อัตรา

ข้อมูล ณ วันที่ 16/12/2557