Print
Parent Category: สำนักงานคุ้มครองพยาน
Hits: 5989

7

ชื่อ - นามสกุล :  พันตำรวจโทธัญญะ ระย้า
ตำแหน่งปัจจุบัน :ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
การศึกษา : 
 
 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต(รปบ.ตร.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 42
  ศิลปะศาสตร์บัญฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
ประสบการณ์การทำงาน : 
  ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ สอก. สป.ยธ. 
  นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สอก. สป.ยธ. 
  พงส.(สบ๓) กก.2 บก.ปอศ.  
  พงส.(สบ๓) กลุ่มงานสอบสวน บก.ปศท. 
  พงส.(สบ๓) ชุดสอบสวนที่ 2 บก.สศก. 
  สว.สอบสวน[พงส.(สบ๒)] งาน 1 กก.1 บก.สศก.
  รอง สว.งาน 1 กก.1 บก.สศก. 
  รอง สวส. สภ.อ.บ่อไร่ จ.ตราด 
 
 ประวัติการอบรม  :  
  รัฐประศาสนผู้นำแห่งอนาคต รุ่นที่ 5 (FLP5) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  ความเชียวชาญด้านยุทธวิธีและการแพทย์ยุทธวิธี กองพันลาดตระเวนกองพลนาวิกโยธิน และยธ. 
  ความเชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองพยานและ รปภ. บุคคลสำคัญในกระบวนการยุติธรรม บช.ส. สตช. และ ยธ.
 ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง(บธก.) รุ่นที่ 14 กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  การสืบสวนสอบสวนและการทำสำนวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
  ความเชี่ยวชาญด้านยุทธวิธี กรมสอบสวนคดีพิเศษ
  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุ่นที่ 9 สถานบันพระปกเกล้า
  เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่น 15 กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 การ รปภ.บุคคล(ทบทวน) และการใช้อาวุธระบบต่อสู้ป้องกันตัว สำนักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย
 ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น(บธต.) รุ่นที่ 13 กระทรวงยุติธรรม
 ผู้กำกับการตำรวจ รุ่นที่ 66 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ บช.ศ. สตช.
 พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ(สบ3) สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน
  พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ (สบ2) กองบัญชาการศึกษา กรมตำรวจ
 
 
 
  
 
 
: