Print
Parent Category: กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ
Hits: 6798

Capture

 

ชื่อ - นามสกุล :  นางสุจิตรา แก้วไกร
ตำแหน่งปัจจุบัน :ผู้อำนวยการกองพิทกษืสิทธิและเสรีภาพ
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
การศึกษา : 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 นิติศาสตร์บัณฑิต                        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ประสบการณ์การทำงาน : 
 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 เลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว กรมราชทัณฑ์
  
การศึกษา/ดูงาน : 
 หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม”  (นบส.1) รุ่นที่ 85
 

หลักสูตร “ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนงานรัฐบาลดิจิตอล(Mini CIO)”

 

หลักสูตร “ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง” (บธก.รุ่นที่13)

 

หลักสูตร “การบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง” (ยธก.รุ่นที่4)

 

หลักสูตร “การปฏิบัติงานตาม พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน
และมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”

 

หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”