กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ หน่วยงานภาคี ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนา
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นแกนนำชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐๐ คน หน่วยงานภาคี ๑๐ หน่วยงาน และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๐ คน เพื่อร่วมกันบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พร้อมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้ประชุมร่วมกับนายอดุลย์  ขันทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ เพื่อประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างบันทึกความตกลง ว่าด้วย
ความร่วมมือในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทในชุมชน และเตรียมความพร้อมการจัดพิธีลงนามบันทึกความ
ตกลงความร่วมมือ

 

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พร้อมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้ประชุมร่วมกับนางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และนายแพทย์บรรพต  ต้นธีรวงศ์ ที่ปรึกษาสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี พร้อมคณะ เพื่อพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และเตรียมความพร้อมการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชี้ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรม

  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชี้ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยนางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายสรุปบทบาทภารกิจกรม เมื่อวันที่ ๓–๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จำนวน ๑๕๒ คน เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำหรับนำไปชี้ช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  และเยาวชนที่เข้าร่วมได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ร่วมไปถึงจัดทำแผนการชี้ช่องทางด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
โดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

  

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยามูลนิธิ จังหวัดสตูล อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้นางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายสรุปบาทบาทภารกิจกรม โดยมีผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และคณาจารย์ โรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยามูลนิธิ และรองประธานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทุนยุติธรรม
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และบรรยายกฎหมายทั่วไป

และกฎหมายพิเศษ ๓ ฉบับ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยามูลนิธิ จำนวน ๑๕๔ คน ตลอดจน



การระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นสื่อบุคคลในการเผยแพร่ความรู้ ชี้ช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยาในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  

  

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์สารสนเทศและการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(ศูนย์ OTOP) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายเอกชัย  หลีเส็น ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยายสรุปบทบาทภารกิจกรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรีจังหวัดสตูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (อบจ.) นายกเทศมนตรีจังหวัดสตูล หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓๔ จังหวัดสตูล หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทุนยุติธรรม

              กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทพบหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง  เตรียมเดินหน้าเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนโดยนางสาวเอมอร  เสียงใหญ่  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และคณะ เข้าพบผู้แทนสำนักระงับข้อพิพาท  สำนักงานศาลยุติธรรม  กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในชุมชนผ่านกลไกและเครือข่ายภาคประชาชน กว่า ๖๐๐ ชุมชน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ   ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน และเตรียมขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการระงับข้อพิพาท และการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

   

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เข้าพบนายอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา  ณ สำนักระงับข้อพิพาท

สำนักงานศาลยุติธรรม

   

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เข้าพบนายสมชาย  วิทย์ดำรงค์  ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  ณ กรมการพัฒนาชุมชน

   

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เข้าพบนายชนะพล  มหาวงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

   

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เข้าพบนายกิตติพัฒน์ แสงทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

   

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เข้าพบ นายไชยนันท์  แสงทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการมีส่วนร่วมฯ

ณ กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและคณะ ได้เข้าพบพลเอก เอกชัย  ศรีวิลาส ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  เพื่อร่วมกันพิจารณากรอบการดำเนินงานด้านส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง และแลกเปลี่ยนด้านวิชาการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้รับการร่วมมือจากสถาบันพระปกเกล้าเป็นอย่างดี
ได้ร่วมกันจัดทำเอกสารวิชาการ”คู่มือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับประชาชน” สำหรับเผยแพร่ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งในชุมชน และ
ได้ความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงวุฒิจากสถาบันพระปกเกล้า(ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์) ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย ระดับเข้มข้น จำนวน ๙ รุ่น โดยมีผู้มีบัญชีรายชื่อไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงฯ  ผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๗๕๑ คน ซึ่งในที่ประชุมเห็นควรให้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมรวมไปถึงการจัดทำเอกสารวิชาการด้านการไกล่เกลี่ยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 

  

กิจกรรมส่งเสริมความรู้สิทธิเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมสู่ประชาชน ครั้งที่ ๑

 

  

  

      กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สิทธิเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมสู่ประชาชน ครั้งที่ ๑ โดยนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา และอภิปรายทางออกการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบุคคล สิทธิชุมชนที่นำไปสู่การไม่เอาแพ้เอาชนะกันอย่างไรจึงจะเหมาะสมสำหรับสังคมไทยร่วมกับศาสตราจารย์ นายแพทย์วันชัย วัฒนศัพท์  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า นายนพพร โพธิรังสิยากร ผู้พิพากษาศาลฎีกา และนายสงัด ปัถวี รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ ๓

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันการศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  จัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ ๓  ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

  

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  มีอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ๒๕ จังหวัด กว่า ๒๐๐ ราย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการความขัดแย้ง หลักการไกล่เกลี่ยแบบเน้นความต้องการที่แท้จริง แนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เทคนิคการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาท จริยธรรมสำหรับผู้ไกล่เกลี่ย และฝึกปฏิบัติ    ในสถานการณ์จริง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปปรับใช้กับการดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท     ให้แก่ประชาชน

  

  

  • กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดกรอบการจัดกิจกรรมเผยแพร่และแข่งขันผลสำเร็จ

การจัดการความขัดแย้งในชุมชน ในวันที่ ๒๓ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรมรามาการ์เด้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาคี

เครือข่ายที่เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งได้ร่วมกันกำหนดกรอบกิจกรรมการเผย่แพร่และแข่งขันผลสำเร็จการจัดการความขัดแย้ง

ในชุมชน ให้เกิดกิจกรรมที่สามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรม