กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

          วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 3 กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
จัดประชุมแบ่งปันความรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดฝึกอบรม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านการจัดฝึกอบรม

อบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ ๒ 

 

          เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ อิมแพ็ค  นายพิทยา จินาวัฒน์  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช  รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ ๒ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้แก่ ผู้นำชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ๕๐ เขต จำนวน ๓๒๐ ราย

ข่าว