กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔
และบรรยายกฎหมายทั่วไปและกฎหมายพิเศษ ๓ ฉบับ ให้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน ๒๖๕ คน ตลอดจนการระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นสื่อบุคคลในการเผยแพร่ความรู้ชี้ช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยาในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้