Print
Parent Category: กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
Hits: 1177

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔ สถาบันพระปกเกล้า
นางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและคณะ ได้เข้าพบพลเอก เอกชัย  ศรีวิลาส ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  เพื่อร่วมกันพิจารณากรอบการดำเนินงานด้านส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง และแลกเปลี่ยนด้านวิชาการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้รับการร่วมมือจากสถาบันพระปกเกล้าเป็นอย่างดี
ได้ร่วมกันจัดทำเอกสารวิชาการ”คู่มือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับประชาชน” สำหรับเผยแพร่ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งในชุมชน และ
ได้ความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงวุฒิจากสถาบันพระปกเกล้า(ศ.นพ.วันชัย  วัฒนศัพท์) ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย ระดับเข้มข้น จำนวน ๙ รุ่น โดยมีผู้มีบัญชีรายชื่อไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงฯ  ผู้นำชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๗๕๑ คน ซึ่งในที่ประชุมเห็นควรให้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมรวมไปถึงการจัดทำเอกสารวิชาการด้านการไกล่เกลี่ยให้เหมาะสมยิ่งขึ้น