กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ ๓

กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันการศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี  จัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ ๓  ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

  

การจัดฝึกอบรมหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  มีอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. ๒๕๕๓ และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง ๒๕ จังหวัด กว่า ๒๐๐ ราย เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการความขัดแย้ง หลักการไกล่เกลี่ยแบบเน้นความต้องการที่แท้จริง แนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เทคนิคการเจรจาเพื่อยุติข้อพิพาท จริยธรรมสำหรับผู้ไกล่เกลี่ย และฝึกปฏิบัติ    ในสถานการณ์จริง อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำไปปรับใช้กับการดำเนินการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท     ให้แก่ประชาชน