Print
Parent Category: กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
Hits: 1277

              กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทพบหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้ง  เตรียมเดินหน้าเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนโดยนางสาวเอมอร  เสียงใหญ่  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และคณะ เข้าพบผู้แทนสำนักระงับข้อพิพาท  สำนักงานศาลยุติธรรม  กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการดำเนินงานเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยจะร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในชุมชนผ่านกลไกและเครือข่ายภาคประชาชน กว่า ๖๐๐ ชุมชน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ   ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน และเตรียมขยายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการระงับข้อพิพาท และการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

   

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เข้าพบนายอดุลย์ ขันทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา  ณ สำนักระงับข้อพิพาท

สำนักงานศาลยุติธรรม

   

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เข้าพบนายสมชาย  วิทย์ดำรงค์  ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  ณ กรมการพัฒนาชุมชน

   

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เข้าพบนายชนะพล  มหาวงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

   

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เข้าพบนายกิตติพัฒน์ แสงทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

   

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เข้าพบ นายไชยนันท์  แสงทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการมีส่วนร่วมฯ

ณ กระทรวงวัฒนธรรม