กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

                   ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงจัดเวทีเพื่อหาทางออกของปัญหาต่อไป