Print
Parent Category: กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
Hits: 1147

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชี้ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรม

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชี้ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยนายไพฑูรย์  สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับมอบหมายจาก พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

โดยมีนางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยายสรุปบทบาทภารกิจกรม สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทุนยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายสตรี ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จำนวน ๑๙๗ คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกอบด้วยแนวทางการชี้ช่องทางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บทบาทของสตรีในการอำนวยความยุติธรรมตามหลักศาสนา และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ ๓ ฉบับ เพื่อเป็นสื่อบุคคลในการชี้ช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้