กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชี้ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรม

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชี้ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยนายไพฑูรย์  สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับมอบหมายจาก พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

โดยมีนางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยายสรุปบทบาทภารกิจกรม สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทุนยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายสตรี ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จำนวน ๑๙๗ คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกอบด้วยแนวทางการชี้ช่องทางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บทบาทของสตรีในการอำนวยความยุติธรรมตามหลักศาสนา และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ ๓ ฉบับ เพื่อเป็นสื่อบุคคลในการชี้ช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้