Print
Parent Category: กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
Hits: 1114

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์
พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้ประชุมร่วมกับนายธีรพงษ์  โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ เพื่อพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพเพื่อประชาชน และเตรียมความพร้อมการจัดพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ หน่วยงานภาคี ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนา
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นแกนนำชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐๐ คน หน่วยงานภาคี ๑๐ หน่วยงาน และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๐ คน เพื่อร่วมกันบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น