กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ หน่วยงานภาคี ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนา
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นแกนนำชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐๐ คน หน่วยงานภาคี ๑๐ หน่วยงาน และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๐ คน เพื่อร่วมกันบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พร้อมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้ประชุมร่วมกับนายอดุลย์  ขันทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา พร้อมคณะ เพื่อประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างบันทึกความตกลง ว่าด้วย
ความร่วมมือในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทในชุมชน และเตรียมความพร้อมการจัดพิธีลงนามบันทึกความ
ตกลงความร่วมมือ

 

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พร้อมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้ประชุมร่วมกับนางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และนายแพทย์บรรพต  ต้นธีรวงศ์ ที่ปรึกษาสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี พร้อมคณะ เพื่อพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และเตรียมความพร้อมการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ