กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ชุมชนหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพลงพื้นที่ชุมชนหนองกินเพล ตำบลบุ่งหวาย และตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังปัญหาและรวบรวมข้อมูลกรณีพิพาทที่ดินทำกินชุมชนหนองกินเพลเป็นกรณีเร่งด่วนตามที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยได้รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑๓ ราย

กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชี้ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรม

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบหมายให้กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชี้ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยนายไพฑูรย์  สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับมอบหมายจาก พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ให้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

โดยมีนางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยายสรุปบทบาทภารกิจกรม สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทุนยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายสตรี ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จำนวน ๑๙๗ คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกอบด้วยแนวทางการชี้ช่องทางการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บทบาทของสตรีในการอำนวยความยุติธรรมตามหลักศาสนา และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพิเศษ ๓ ฉบับ เพื่อเป็นสื่อบุคคลในการชี้ช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์
พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้ประชุมร่วมกับนายธีรพงษ์  โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ เพื่อพิจารณาร่างบันทึกความร่วมมือ ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพเพื่อประชาชน และเตรียมความพร้อมการจัดพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ หน่วยงานภาคี ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนา
การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นแกนนำชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐๐ คน หน่วยงานภาคี ๑๐ หน่วยงาน และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๐ คน เพื่อร่วมกันบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น