กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

การจัดโครงสร้างแบ่งงานภายใน กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

          (1) กลุ่มงานพัฒนาระบบระงับข้อพิพาท

          (2) กลุ่มงานส่งเสริมเครือข่ายระงับข้อพิพาท

          (3) กลุ่มงานปฏิบัติการระงับข้อพิพาท

          (4) กลุ่มงานสนับสนุนการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท