กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

                                                                   

17

ชื่อ - นามสกุล :  นายธปภัค  บูรณะสิงห์
ตำแหน่งปัจจุบัน :ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
การศึกษา : 
             ปริญญาโท :

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

             ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
               ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 ประสบการณ์การทำงาน :ปัจจุบัน  :  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
 

2557-2561 : ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคกลาง

 

2546-2557 : นักวิชาการยุติธรรม กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 2545-2546 : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
                   กระทรวงสาธารณสุข
 2544-2545 : นักวิชาการยุติธรรม สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม
 2539-2544 : บุคลากร สำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม
 

 การศึกษา/ดูงาน :

หลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 9 กระทรวงยุติธรรม

 ฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 104 วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 หลักสูตร สิทธิมนุษยชน กรมคุ่้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 

หลักสูตร วิทยากรจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่น 3 สถาบันพระปกเกล้า

 หลักสูตร นักเจรจาไกล่เกลี่ย รุ่น 2 สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตร การจัดการความขัดแย้งด้านนโยบาย สาธารณะโดยสันติวิธี รุ่น 5 สถาบันพระปกเกล้า