Print
Parent Category: กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
Hits: 4117

อำนาจหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

๑. พัฒนาระบบและมาตรการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

๒. ดำเนินการส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมหรือเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน

๔. ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

๕. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

๖. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย