กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 
เลขที่ 120
 หมู่ 3 ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่
 กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02 - 141 - 2754 - 6

โทรสาร 02 - 143 - 9675 - 6

ส่วนภูมิภาค

ติดต่อได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ