Print
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
Hits: 2413

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่”
พื้นที่ภาคกลาง

           เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และคณะ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โทษประหารชีวิต ยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่” พื้นที่ภาคกลาง โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สถานการณ์ของนานาประเทศและบริบทของไทยเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต” ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เป็นผู้แทนจากหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ หน่วยงานกระบวนการการยุติธรรม ตั้งแต่ ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กแล้วเยาวชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการอิสระ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ประมาณ ๑๗๖ คน

           การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และรับฟังมาตรการและแนวทางรองรับ หากมีการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยจัดขึ้นครอบคลุม ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร โดยพื้นที่ภาคกลาง เป็นพื้นที่แรกที่จัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีพันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดการประชุม และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สถานการณ์ของนานาประเทศและบริบท ของไทยเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต” ซึ่งรายละเอียดของการประชุม แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้
          ช่วงที่ ๑ การบรรยายกรณีศึกษา “ประสบการณ์คดีในกระบวนการยุติธรรม” โดย ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
          ช่วงที่ ๒ การเสวนา “นานาทัศนะเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต” โดย รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดร.ดล บุนนาค ผู้พิพากษา รองหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวปริญญา บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้ดำเนินรายการ
          ช่วงที่ ๓ ระดมความคิดเห็น “มาตรการและแนวทางต่างๆ รองรับหากมีการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตในสังคมไทย” โดยนายพิทักษ์ เกิดหอม และผศ.ดร.นิตยา สำเร็จผล

           ทั้งนี้ กิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครอบคลุมทั้ง ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการยกเลิกโทษประหารชีวิต ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ที่ได้หมดวาระลงแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และจะดำเนินการต่อเนื่องไปในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ โดยจะมีกิจกรรมอื่นๆ ทั้งการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปรัชญาการลงโทษ การใช้และยกเลิกโทษประหารชีวิตของนานาประเทศ ทั้งแถบยุโรป อเมริกา และเอเชีย รวมถึงมาตรการลงโทษอื่นที่ใช้แทนโทษประหารชีวิตของแต่ละประเทศ สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจำนวนนักโทษประหารชีวิต ในประเทศไทยและสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้น การสร้างความตระหนักและรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์ เพื่อนำผลที่ได้ในแต่ละกิจกรรม สังเคราะห์สรุปผลการศึกษานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ภาพบรรยากาศ

  

  

  

 

******************************************************************