กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

ชื่อ - นามสกุล :  
ตำแหน่งปัจจุบัน :ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ  
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
การศึกษา : 
ปริญญาโท :
ปริญญาตรี : 
 
  
ประสบการณ์การทำงาน : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การศึกษา/ดูงาน :

 ฝึกอบรม


 


 

 

 
  
 ศึกษาดูงาน