กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 11

ชื่อ - นามสกุล :  นายธีรยุทธ แก้วสิงห์
ตำแหน่งปัจจุบัน :ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ  
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
การศึกษา : 
ปริญญาโท :รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) รางวัลเหรียญทอง มหาวิทยาลัยมหิดล
  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (บริหารสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์การทำงาน : 
 ปัจจุบัน        : ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ  
 2559-2562   : เลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 2558-2559 : หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และบริหารพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม
 2556-2558 : หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 2554-2556 : นักวิชาการยุติธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 2546-2554 : หัวหน้างานควบคุมโรคเอดส์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
 2542-2546 : นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
  2536-2542 : นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
 การศึกษา/ดูงาน :

 ฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 16 กระทรวงยุติธรรม

 

หลักสูตร ผู้กำกับการ รุ่นที่ 96 วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

หลักสูตร สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา สำนักงาน ก.พ.

 หลักสูตร นักเจรจาไกล่เกลี่ยระดับเข้มข้น รุ่นที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ/สถาบันพระปกเกล้า
  
 ศึกษาดูงาน
 แนวทางการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ณ ประเทศสวีเดน/ นอรเวย์
 
 การช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยคดีอาญาและการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน ณ ประเทศฟิลิปปินส์