กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

โครงสร้าง / อำนาจหน้าที่
ภารกิจการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

(ก) พัฒนาระบบและมาตรการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน
(ข) ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
    ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้และการฝึกอบรมด้านสิทธิและเสรีภาพ
(ค) รณรงค์และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมาย
    และพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(ง) ส่งเสริมและดำเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน
(จ) ศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(ฉ) ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ
    ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(ช) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ภารกิจของแต่ละกลุ่มงานในสังกัดกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

กลุ่มงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กลุ่มงานมาตรการ กลไก และติดตามประเมินผล
• ดำเนินการเกี่ยวกับงานกลไก กฎหมาย มาตรการคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
  เพื่อขับเคลื่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
• ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และทบทวนแผน
• รายงานการ ดำเนินงานตามแผนให้คณะรัฐมนตรีทราบ

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
• จัดทำและพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
• ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
• สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

 

กลุ่มงานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

• ดำเนินการปฏิบัติตามพันธกรณีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
• รณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมาย
  และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
• การประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ
• จัดทำรายงานประเทศตาพันธกรณี/สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
• ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

 

ศูนย์สิทธิมนุษยชน (Human Right Center)

• ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชน
• ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
• ศึกษา พัฒนา วิจัย มาตรการ กลไก กฎหมาย มาตรฐาน เพื่อรองรับงานด้านสิทธิมนุษยชน
• ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการฝึกอบรมหรือกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
• จัดทำห้องสมุดหรือศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อจะเป็นหลักฐานข้อมูล
  หรือแหล่งข้อมูล และใช้ชี้แจงในเวทีระหว่างประเทศ

 

ฝ่ายงานบริหารทั่วไป

• งานด้านธุรการและงานสารบรรณ
• งาน ช่วยอำนวยการและเลขานุการ
• งานแผนงาน การเงิน การบัญชี การงบประมาณและการพัสดุ
• การเบื้องต้นเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคล

 

****************************************