กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  1.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 47/2560 ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2560 

  2.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 48/2560 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560    

  3.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 49/2560 ระหว่างวันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2560    

  4.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 50/2560 ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2560    

  5.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 01/2561 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561    

  6.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 02/2561 ระหว่างวันที่ 6 - 12 มกราคม 2561     

  7.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 03/2561 ระหว่างวันที่ 13 - 19 มกราคม 2561     

  8.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 04/2561 ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2561     

  9.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 05/2561 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561     

10.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 06/2561 ระหว่างวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2561  

11.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 07/2561 ระหว่างวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2561   

12.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 08/2561 ระหว่างวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2561    

13.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 09/2561 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561     

14.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 10/2561 ระหว่างวันที่ 3 - 9 มีนาคม 2561   

15.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 11/2561 ระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2561    

16.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 12/2561 ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2561   

17.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 13/2561 ระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2561   

18.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 14/2561 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2561   

19.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 15/2561 ระหว่างวันที่ 7 - 13 เมษายน 2561   

20.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 16/2561 ระหว่างวันที่ 14 - 20 เมษายน 2561   

21.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 17/2561 ระหว่างวันที่ 21 - 27 เมษายน 2561