กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1.บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

1.1 การแต่งตั้ง CIO

 มีการแต่งตั้ง CIO (แต่งตั้งบอร์ดITกรมฯ)

 ไม่มีการแต่งตั้ง CIO

1.2 CIO มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน(1) (2)

- วางแผน/จัดทำแผนการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน (แผนแม่บทIT2555-2558)

เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณด้านไอทีให้กับหัวหน้าส่วนราชการ(1) (2)

- กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน(zip file)

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพของงานสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านไอที

รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อผู้บริหารหน่วยงาน

 

2.โครงสร้างพี้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Infrastructure)

2.1 บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ(Government Information Network : GIN)

 หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเครือข่าย GIN

 หน่วยงานที่ไม่มีการใช้ระบบเครือข่าย GIN

และได้ดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานที่หน่วยงานขอติดตั้งและใช้บริการระบบเครือข่าย GIN

- มีรูปแบบการใช้งานระบบเครือข่าย GIN ของหน่วยงาน โดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1) ใช้ระบบเครือข่าย GIN เป็นวงจรสื่อสารข้อมูลหลักของหน่วยงาน

 2) ใช้ระบบเครือข่าย GIN เป็นวงจรสื่อสารข้อมูลเสริมของหน่วยงาน

 3) ใช้ระบบเครือข่าย GIN เป็นวงจรสื่อสารข้อมูลสำรองของหน่วยงาน

- มีวัตถุประสงค์ของการใช้งานระบบเครือข่าย GINของหน่วยงาน โดยใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งและ/หรือใน 3 ลักษณะ ดังนี้

 1) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใช้งานระบบเครือข่าย GIN ในการรับ-ส่งข้อมูลภายในหน่วยงานในสังกัด

 2) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใช้งานระบบเครือข่าย GIN ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายนอก

 3) มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานการใช้งานเครือข่าย GIN ในการรับ-ส่งข้อมูลกับหน่วยงานที่ให้บริการระบบฐานข้อมูลพิเศษ เช่น ระบบฐานข้อมูล GFMIS ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ระบบNational Single Window(NSW) ระบบเครือข่ายสารสนเทศสนับสนุนภารกิจของคณะรัฐมนตรี(CABNET) ระบบบริการของสรอ.(G-Cloud เป็นต้น) ฯลฯ

และได้ดำเนินการใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

สารสนเทศของหน่วยงานในปัจจุบัน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- หน่วยงานมีการใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยงานจัดหาเอง

- รูปแบบการใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยงานจัดหาเอง โดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1) ใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยงานจัดหาเอง เป็นวงจรสื่อสารหลัก

 2) ใช้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่หน่วยงานจัดหาเองเป็นวงจรสื่อสารสำรอง

- มีรายงานหรือเอกสารหลักฐานที่อธิบายวัตถุประสงค์การใช้งานเครือข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในปัจจุบัน

- แผนการประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่าย GIN ให้เพิ่มมากขึ้น (กรณีใช้ระบบเครือข่าย GIN)

- แผนการใช้งานระบบเครือข่ายหรือมีการจัดทำแผนการประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่าย GIN (กรณีไม่ใช้ระบบเครือข่าย GIN)

 

กิจกรรม

2557

2558

พ.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

1. สำรวจความต้องการระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายใน

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ประสานหน่วยงาน สรอ. เพื่อพิจารณาแนวทาง

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ดำเนินการแจ้งความต้องการ

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ติดตามประเมินผล

 

 

 

 

 

 

/

/

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใช้งานระบบเครือข่าย GIN

       เนื่องจากเครือข่ายดังกล่าว จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้งาน ประกอบกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ไม่มีบุคลากรข้าราชการในตำแหน่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงอยากให้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ในการดำเนินการปรับตั้งค่า configure ต่างๆ และการใช้งานต่างๆ ให้กับบุคลากรของหน่วยงานแทนการดำเนินการบำรุงรักษารอบไตรมาสเพียงอย่างเดียว และควรมีการติดตามสอบถามเป็นระยะ

 

2.2 การใช้การเครื่องแม่ข่ายบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government cloud Service : G –Cloud)

 หน่วยงานที่มีการใช้ระบบเครื่องแม่ข่ายGovernment cloud Service : G-Cloud และได้ดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

มีการใช้เครื่องแม่ข่าย G-Cloud เป็นเครื่องแม่ข่ายหลักหรือสำรอง

 หน่วยงานที่ไม่มีการใช้ระบบเครื่องแม่ข่าย

-Government cloud Service : G-Cloud และได้ดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- มีการสำรวจความต้องการของหน่วยงานเพื่อนำระบบเครื่องแม่ข่าย G-Cloud มาใช้งาน

 

- แผนการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่าย G-Cloud ให้เพิ่มมากขึ้น (กรณีใช้งานเครื่องแม่ข่าย G-Cloud)

- แผนการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่าย G-Cloud (กรณีไม่ใช้งานเครื่องแม่ข่าย G-Cloud)

 

กิจกรรม

2557

2558

พ.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

1. สำรวจความต้องการของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ประสานหน่วยงาน สรอ. เพื่อพิจารณาแนวทาง

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ดำเนินการแจ้งความต้องการกับ สรอ.

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ดำเนินการ และติดตามประเมินผล

 

 

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใช้งานระบบเครื่องแม่ข่าย G-Cloud

         เนื่องจากเป็นการเริ่มต้นใช้งาน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงยังไม่มีข้อเสนอแนะในระดับกรม แต่สำหรับในส่วนของเจ้าหน้าที่บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่า ควรมีการให้บริการในส่วนของ VPN สำหรับรักษาความมั่นคงปลอดภัยขณะเข้าใช้งานในส่วนของ Remote Desktop เพิ่มเติม

 

3.ระบบเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (Electronic Government Services)

3.1 ข้อมูลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานและการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้

 1) มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน

www.rlpd.moj.go.th/rlpdnew_now (เว็บเก่า)

www.rlpd.go.th (เว็บใหม่)

 2) มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard)

 3) มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของหน่วยงาน เข้ากับระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Gov Portal : เว็บไซต์ www.egov.go.th )

 แผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

กิจกรรม

2557

2558

พ.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

1. ศึกษาความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าในการดำเนินการ

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ดำเนินการจัดทำปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ

 

 

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

3. แจ้งต่อคณะกรรมการบริหารIT กรมเพื่อทราบ

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

4.ติดตามประเมินผล

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของระบบเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Gov Portal : เว็บไซต์ www.egov.go.th)

     เนื่องจากกรมฯ ยังไม่มีความเข้าใจถึงประโยชน์ที่เด่นชัด ซึ่งเป็นผลมาจากหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ IT จึงยังไม่สามารถระบุข้อเสนอแนะได้ชัดเจน จึงอยากให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับปรุงวิธีการนำเสนอบริการ e-Gov Portal ไปตามหน่วยงานต่างๆ โดยวิธีการ Walk in เข้ามาที่กรม เช่นเดียวกับวิธีการนำเสนอของบริษัท IT ต่างๆ จะทำให้ระบบดังกล่าวสามารถเข้าถึงและเป็นประโยชน์ได้มากกว่านี้

3.2 การพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบบริการ e-Service ของหน่วยงาน (e-Authentication)

- มีวิธีการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์บริการ (e-Service) ของหน่วยงานในปัจจุบัน โดยใช้ Username และ Password

Web Portal

- มีการพัฒนาวิธีการพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบบริการ e-Service ของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่ง

การใช้เลข 13 หลักในการเชื่อมโยงข้อมูล หรือ

การเข้าใช้ระบบงานของหน่วยงาน โดยวิธี Single Sign- on หรือ

- การพิสูจน์ตัวบุคคล ด้วยเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น Digital Certificate/PKI, One TimePassword, Two Factor Authenticatication, Biometic Authentication เป็นต้น

 แผนการพัฒนาปรับปรุงวิธีการพิสูจน์ตัวบุคคลในการเข้าใช้งานระบบ e-Service ของหน่วยงาน

 

กิจกรรม

2557

2558

พ.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

1. ศึกษาความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าในการดำเนินการจัดทำ

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณ โครงการเกี่ยวกับ e-Service

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

3. นำคำของบประมาณเข้าสู่คณะกรรมการบริหารIT กรมเพื่อของบประมาณ ดำเนินการในลำดับต่อไป

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail)

การใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail)

หน่วยงานมีการใช้ระบบ Mail GoThai

ใช้งานระบบ Mail Go Thai เป็นระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักหรือสำรอง หรือเสริมโดยเพิ่มเติมจากระบบที่หน่วยงานมีใช้งานอยู่เดิม

หน่วยงานไม่มีการใช้ระบบ Mail GoThai

- หน่วยงานมีการใช้งานระบบ Mail ที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเอง

- มีการสำรวจความต้องการใช้งานระบบ MailGo Thai ภายในหน่วยงาน

- แผนพัฒนาหรือส่งเสริมการใช้งาน Mail GoThai ภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กรณีใช้ระบบ Mail GoThai)

- แผนการใช้งานระบบ Mail GoThai (กรณีไม่ใช้ระบบ Mail GoThai)

 

กิจกรรม

2557

2558

พ.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

1. สำรวจข้อมูลการใช้งานระบบ MailGoThai

 

 

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ดำเนินการแจ้งผ่าน Popup เชิญชวนการใช้งาน MailGoThai แทนการใช้งานเมล์เอกชน

 

 

 

/

/

 

 

 

 

 

 

 

3. สำรวจข้อมูลความแตกต่างในการใช้งานระบบ MailGoThai

 

 

 

 

 

 

 

/

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการใช้งานระบบ MailGoThai

  1. ควรมีปฏิทินงานที่สามารถ Sync กับมือถือได้ เหมือนกับ Gmail หรือ Hotmail จะทำให้ MailGoThai น่าใช้งานมากขึ้น
  2. ผู้ใช้งานแต่ละคนควรสามารถเปลี่ยน Theme ได้ตามที่ตนเองต้องการ

 

5.การจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC)

การจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center : DOC)

มีการทบทวนข้อมูลให้มีความครบถ้วนเป็นไปตามแนวทางในการจัดทำข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรมตามที่กำหนด

- มีแผนในการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) เชื่อมกับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง(MOC)

มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของทุกเรื่องให้ความทันสมัย (Update)

มีการกำหนดลำดับชั้นของการเข้าถึงข้อมูล

- มีคู่มือการใช้งานระบบศูนย์ปฏิบัติการ