กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

คะแนนการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๐ 
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๑ (รอบ ๖ เดือน) 
อ่านรายละเอียด

คะแนนการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๑ ( รอบ ๓ เดือน ) 
อ่านรายละเอียด

คะแนนการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
อ่านรายละเอียด