กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๑ (รอบ ๑๒ เดือน) 
อ่านรายละเอียด

คะแนนการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๐ 
อ่านรายละเอียด

คะแนนการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๑ (รอบ ๖ เดือน) 
อ่านรายละเอียด

คะแนนการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
อ่านรายละเอียด

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๑ ( รอบ ๓ เดือน ) 
อ่านรายละเอียด