กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมทำบุญ
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในกิจกรรมออมบุญปีที่ ๔
“วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยขอให้จัดเตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง ด้วยตนเอง ทั้งนี้หากท่านประสงค์ถวายปัจจัยร่วมกัน ขอให้รวบรวมปัจจัยมายังสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖