กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กองส่งเสริมสิทธิฯ พร้อม ขับเคลื่อนแผนสิทธิฯ รวมพลังความร่วมมือทุกภาคส่วน สู่การปฏิบัติในระดับกรุงเทพมหานคร

   

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ให้สัมภาษณ์ในรายการ สถานีประชาชน

     

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์ ฯ ตาม พ.ร.บ. ๒๕๔๔ มุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

     

ก.ยุติธรรมและ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมหารือ เอกอัครราชทูตฯ มุ่งยกเลิกโทษประหาร และการปรองดองคนในชาติ

                 

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ กำหนดกรอบการเผยแพร่และแข่งขันผลสำเร็จฯ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน ระดมความคิด การจัดการความขัดแย้งในชุมชน

  

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมหารือด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กับผู้แทนจากสำนักงานสหประชาชาติข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน (OHCHR)

 

กรมคุ้มครองสิทธิ ฯ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๕๖ พร้อมทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี