กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

     35665

      วันนี้ (22ธันวคม พ.ศ.2560) นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยประธานอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จังหวัดชุมพรและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้เดินทางไปบ้านผู้เสียหายเพื่อแจ้งสิทธิ และรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 เป็นที่เรียบร้อย

   11058

    11057

   11059

     วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงานคลินิกยุติธรรม รุ่นที่ 2 ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจกรม และคลินิกยุติธรรม พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559) พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 ฯลฯ ให้แก่ที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 136 คน โดยได้รับเกียรติในการบรรยายจาก นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ  ว่าที่ร้อยตรีธนกร สถานานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และนายเศรษวุฒิ เพชรสง ผู้แทนกองทุนยุติธรรม

      นอกจากนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฯลฯ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแล้ว จำนวน 13 แห่ง และในวันนี้ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ร่วมกับสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เพื่อขยายงานบริการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพิ่มเติมอีกจำนวน 12 แห่ง รวมหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน 25 แห่ง