กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

34

56

78

910

1112

1314

1615

1718

1920

21

data info 1 01data info 2 01

data info 3 01data info 4 01

data info 5 01data info 6 01

data info 7 01data info 8 01

 data info 9 01data info 10 01

 do motto1do motto2

do motto3do motto4

 do motto5do motto6

 do motto7do motto8

do motto9do motto10

don t motto1don t motto2

don t motto3don t motto4

don t motto5don t motto6

don t motto7don t motto8

don t motto9don t motto10

front

back