Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1426

 

  

          เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ๑ บ้านอัมพวา รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณกิจกรรมที่ ๑ การสัมมนาการจัดทำคำของบประมาณของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณมีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดทำคำของบประมาณ พร้อมชี้แจงรายละเอียดคำของบประมาณให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา เพื่อเป็นการทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลสำหรับประกอบการชี้แจงรายละเอียดคำของบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน ปี ๕๗ ที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งสามารถเป็นคู่มือให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ในการกำกับ ดูแล บริหารงบประมาณตามแผนที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ทางราชการ โดยมี นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวนกว่า ๕๐ คน เข้าร่วม

          สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีประเด็นการนำเสนอหลากหลายหัวข้อ ดังนี้

          ๑. การนำเสนอโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

          ๒. การนำเสนอบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ สำนัก / กอง / กลุ่มงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

          ๓. การนำเสนอคำของบประมาณรายจ่ายของแต่ละ สำนัก / กอง /กลุ่มงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

          ๔.  รายละเอียดการจัดทำคำของบประมาณประจำปี

          ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมหิทธิ จันทรฉายะ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงยุติธรรม ๒  และ นางสาวสวรรยา  คุ้มพันธุ์ นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ จากสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่งคง ๒    เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นและให้ความรู้เพิ่มเติมในการสัมมนาดังกล่าว

***********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

จินตนาถ/ข่าว