กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

          เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บ้านพักเด็กและสตรี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เดินทางมอบเงินช่วยเหลือเหยื่อเด็กหญิงกะเหรี่ยงวัย ๑๒ ปี ที่ถูกสองผัวเมียไทยทำร้ายร่างกายอย่างทารุณ และกักขังหน่วงเหนี่ยวและถูกน้ำร้อนรวกตามร่างกายจนได้รับบาดเจ็บตามปรากฏที่เป็นข่าวน่าสลดใจตามสื่อมวลชน

          อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า การมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าว เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้รองรับสิทธิ    ในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคลที่เป็นผู้เสียหาย หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากถูกทำร้าย ถูกฆ่าตาย ถูกลูกหลง ถูกทำให้แท้งลูก    ถูกข่มขืน ถูกกระทำอนาจาร เนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด นั้น 

          นอกจากนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในเบื้องต้นและการยื่นคำร้องขอฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ พร้อมทั้งสิทธิในการร้องขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง และการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯ รวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

***************************

                                                            กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖