Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1017

 

          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชี้ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ ๓ , ๖ และ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ดังนี้

          เมื่อวันที่ ๓๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายสรุปบทบาทภารกิจกรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำหรับนำไปชี้ช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงให้เยาวชนที่เข้าร่วมได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำแผนการชี้ช่องทางด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้โดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๒ คน

          เมื่อวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยามูลนิธิ จังหวัดสตูล นางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายสรุปบาทบาทภารกิจกรม เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทุนยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และบรรยายกฎหมายทั่วไปและกฎหมายพิเศษ ๓ ฉบับ ตลอดจนการระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นสื่อบุคคลในการเผยแพร่ความรู้ ชี้ช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยาในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้อำนวยการ ผู้จัดการ และคณาจารย์ โรงเรียนอรุณศาสตร์วิทยามูลนิธิ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๔ คน และรองประธานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล เข้าร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

          เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์สารสนเทศและการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (ศูนย์ OTOP) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายเอกชัย  หลีเส็น ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นผู้กล่าวรายงานและบรรยายสรุปบทบาทภารกิจกรม พร้อมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ การรับเรื่องราวร้องทุกข์ กองทุนยุติธรรม การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และบรรยายกฎหมายทั่วไปและกฎหมายพิเศษ ๓ ฉบับ ตลอดจนการระดมสมองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นสื่อบุคคลในการเผยแพร่ความรู้ พร้อมชี้ช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยาในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเทศมนตรีจังหวัดสตูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (อบจ.) นายกเทศมนตรีจังหวัดสตูล หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓๔ จังหวัดสตูล หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น ๒๖๕ คน

*****************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

อุษา / ข่าว