กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

                

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม  พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวจิฬาภรณ์  ตามชู นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และนางสาวปัทมา  ช่างต่อ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เป็นวิทยากรบรรยายและเข้าร่วมประชุม ในการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแบบรายงานติดตามผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยมี นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน กระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมและมีผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๖๐ คน เข้าร่วม

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้เรื่องหลักการสิทธิมนุษยชน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ไม่ว่าจะเป็นความสำคัญของแผนสิทธิมนุษยชน สาระแผน การติดตามประเมินผล และการชี้แจงทำความเข้าใจแบบรายงานติดตามผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ของกระทรวงคมนาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ ของกระทรวงคมนาคม เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้มีการซักถามกันอย่างกว้างขวาง โดยยกตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานและมีความสอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๒ และยังสังเกตเห็นว่าผู้แทนหน่วยงานต่างๆของกระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ /อุษา/ข่าว