กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

      

          เมื่อวันศุกร์ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๒๘๔๑ อาคาร ๒๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ พล.ต.อ.วิรุฬห์ พื้นแสน ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่าง พ.ร.บ. จดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน การกำหนดการรับฟังความคิดเห็นสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่าง พ.ร.บ. จดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ ภายหลังจากที่มีการร่าง พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ... โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะกำหนดการเสวนาทางวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติดังกล่าว ๔ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาค ดังนี้

            ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์  

             มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  จ. กรุงเทพ ฯ

            ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จ. เชียงใหม่

            ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมทองใบทองปาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น

            ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ. สงขลา

          สืบเนื่องจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ ส่วนที่ ๒ มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จำกระทำมิได้ ประกอบกับหลักการของยอร์กยากาตาร์ ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ต้องการให้มีกฎหมายรองรับสถานภาพชีวิตคู่ของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ มีลักษณะคล้ายกฎหมายการสมรส หรือการแต่งงาน ที่รองรับสภาพทางสังคมและความมั่นคงของชีวิต โดยผลของกฎหมายดังกล่าวไม่ได้มีสิทธิเหนือกว่ากฎหมายครอบครัวที่มีอยู่เพียงแต่ชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง จะได้รับ คือ การรับรองการจดทะเบียนที่ถูกกฎหมาย มรสถานะทางสังคม สิทธิด้านความมั่นคง เช่น มรดก ดูแลบุตร ประกันชีวิต รักษาพยาบาล เป็นต้น   ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน ที่รัฐต้องให้ความคุ้มครองคนเหล่านี้ โดยไม่เลือกปฏิบัติเช่นเดียวกับหลายประเทศที่มีกฎหมายดังกล่าวที่บังคับใช้แล้ว

          นอกจากนี้ในการจัดงานเสวนาในแต่ละครั้งจะมีการเสวนาในเรื่องที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องหลายหัวข้อ อาทิ เรื่อง สถานการณ์ของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในปัจจุบัน   เรื่อง ความเป็นมาและความสำคัญของการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ” “เรื่อง รายละเอียดและความสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ... กับสิทธิทางกฎหมายของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” “เรื่อง สิทธิอันพึงมีพึงได้ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน และสถานการณ์ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ          

         

***********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

วรวุฒิ/ข่าว