Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1390

 

          เมื่อวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายวิเชตร แสนคำ อัยการจังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ.บัญชร มาลีศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น   นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น รวมทั้ง ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ฟ้องให้ชำระเงินจำนวน ๑๔๔,๙๓๐,๖๒๐ บาท ได้ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางในการต่อสู้คดี และการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเสียหาย              

          สืบเนื่องจากนางศิริอร ยุคงหรือชีพชำนาญ นางธมลวรรณ นาวงษ์ นายสุเทพ บำรุงหมู่ นายศุภชัย ปลิวชัยภูมิ นางนงนภัส ตุลาคาร และนางจิตสุภา หรือสุภาวดี อุดมชัยประเสริฐ ได้ร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือด้านคดีความต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น จากการที่บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ฟ้องผู้ร้องกับพวกเป็นจำเลยร่วมกับนางกันยาวีร์ หรือเกษรา ชินนรเศรษฐ์ ให้ชำระหนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔,๙๓๐,๖๒๐ บาท ต่อศาลจังหวัดภูเขียวในข้อหา ผิดสัญญากู้ยืมและผิดสัญญาจำนองรับสภาพหนี้ ซึ่งผู้ร้องและประชาชนที่ถูกดำเนินคดีส่วนใหญ่อ้างว่า ไม่เคยทำนิติกรรมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด แต่ประการใด และศาลนัดไกล่เกลี่ย ในวันที่ ๖ และ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในการนี้ สำนักงาน ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น จึงได้ประสานมายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังกล่าว

          อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติร่วมกันคือ ให้ผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรแก้งคร้อ เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิด โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้สนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม ในการว่าจ้างทนายความเพื่อต่อสู้คดีให้กับผู้เสียหาย พร้อมทั้งจะให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แก่ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิและได้รับความเสียหาย ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

          ต่อมา ผู้อำนวยการกองพิทักษ์และเสรีภาพ พร้อมคณะ ได้นำผู้เสียหายทั้ง ๕ ราย เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรแก้งคร้อ เพื่อดำเนินคดีอาญากับบุคคลซึ่งได้ปลอมแปลงลายมือชื่อในเอกสาร และใช้เอกสารปลอมของทางราชการ ส่วนในการดำเนินคดีให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖/อุษา/ข่าว