กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

  

          เมื่อวันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๘ ผู้แทนและแกนนำจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จำนวน ๒๕ ราย  จาก ๘๔ ราย  ทยอยเดินทางมายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  เพื่อลงนาม ในสัญญาการขอสนับสนุนเงินจากกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว โดยมี พ.ต.อ. ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองครองสิทธิและเสรีภาพ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้แทน ดังกล่าว 

          ทั้งนี้ จากการที่กระทรวงยุติธรรม ได้มีการจัดแถลงข่าวเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หลังจากที่ นางสาวพวงทิพย์ บุญสนอง ทนายความผู้รับมอบอำนาจ จากกลุ่มพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ได้ยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนเงินจากกองทุนยุติธรรม เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว ที่ผ่านมา จำนวน ๑๑๔ ราย ๓ คดี โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ที่ผ่านมา  พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะบริหารกองทุนยุติธรรม ได้มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามคำขอของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย โดยอนุมัติให้การสนับสนุน เงินกองทุนยุติธรรมให้กับผู้ต้องหา จำนวน ที่เข้าข่าย ๘๔ ราย  รายละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๗ ล้านบาท  

 

***************************

                                                            กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖