กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

          เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  นายธวัชไชย      ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางจันทร์ชม  จินตยานนท์    ผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ  ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจในการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าว เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งได้บัญญัติรับรองสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐของบุคคล ๒ กลุ่ม ดังนี้

          ๑. ผู้เสียหาย หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับความเสียหาย ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากถูกทำร้าย ถูกฆ่าตาย ถูกลูกหลง ถูกทำให้แท้งลูก ถูกข่มขืน ถูกกระทำอนาจาร เนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด นั้น 

          ๒. จำเลย หมายถึง บุคคล ซึ่งถูกพนักงานอัยการฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญาและถูกคุมขังในระหว่างที่ศาลพิจารณาคดี ต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยไม่ได้กระทำผิดและมีการถอนฟ้องระหว่างการดำเนินคดีหรือ มีคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ยกฟ้องจำเลย โดยข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำเลยมิได้กระทำความผิด

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีผลการพิจารณาของคณะกรรมการในการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา รวมทั้งสิ้น ๘๑๓ เรื่อง กรณีผู้เสียหาย จำนวน ๗๖๐ เรื่อง จ่ายค่าตอบแทน จำนวน ๔๓๘ เรื่อง รวมเป็นเงิน ๒๔,๗๑๒,๑๗๕ บาท และกรณีจำเลย จำนวน ๕๓ เรื่อง                     จ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย จำนวน ๓ เรื่อง รวมเป็นเงิน ๖๓๘,๕๑๐ บาท

          ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับและโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยจากทางอื่นประกอบด้วย

          นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ยังได้มีการร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ และการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

 

***************************

                                                            กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖