กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

           เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการชี้ช่องทางในการเยียวยาด้านการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวย  ความเป็นธรรม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ บทบาทกรมฯ ในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรมโดยมี ประชาชนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล และสงขลา เข้าร่วม

          สืบเนื่องจาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีภารกิจสำคัญคือ การส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ การจัดการความขัดแย้ง ตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ด้วยการพัฒนาระบบมาตรการและการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม และการสร้างหลักประกันตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งบทบาทของกรมฯได้สอดคล้องกับการพัฒนาสังคมโดยการสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและสร้างสมดุลของการพัฒนา โดยมีแนวทางสำคัญ คือ การสร้างความเป็นธรรมให้สังคม ได้แก่ การให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม ภายใต้นโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเคารพสิทธิมนุษยชน ยึดหลักนิติธรรม นิติรัฐ เคารพอัตลักษณ์ เสริมสร้างพัฒนาการอำนวยความยุติธรรม การสร้างยุติธรรรมชุมชนและยุติธรรมทางเลือกให้เข้มแข็ง

          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จึงจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้เป็นสื่อบุคคลในการเผยแพร่ความรู้ และชี้ช่องทางการช่วยเหลือเยียวยาในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไป

          นอกจากนี้ ในการจัดโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมบรรยายในหลายหัวข้อ อาทิ หัวข้อ เยาวชนมุสลิมกับการอำนวยความเป็นธรรมโดยประธานอิสลามกลางจังหวัดสงขลา ทบทวนภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อชี้ช่องทางด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรมและ เทคนิควิธีการชี้ช่องทางด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและการอำนวยความเป็นธรรมโดยนายสุรศักดิ์ ศรีสาร หัวหน้าศูนย์สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖