Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1109

 

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาด้านคดีความ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ โดยมี นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นเลขานุการ

          สืบเนื่องจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) โดยมี ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คณะกรรมการฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหา ด้านคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม โดยมี พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ต่อมาคณะอนุกรรมการฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาด้านคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนร่วมเป็นคณะทำงาน รวม ๒๐ ท่าน มีอำนาจหน้าที่ศึกษารากฐานของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวน ๒ กรณี คือ กรณีปัญหาชุมชนชาวเลราไวย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และกรณีปัญหาชุมชนหนองกินเพล ตำบลบุ่งหวายและตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป

******************************

           กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๕ มกราคม ๒๕๕๖