กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

                เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม

                กองทุนยุติธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยการบริหารของคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธาน และผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสำนักงบประมาณและผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน เป็นกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นเลขานุการ และผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ ผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบัน กองทุนยุติธรรมได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วประมาณ ๘,๐๐๐ ราย โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๒ ล้านบาท

                สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ได้รายงานผลการพิจารณายุติเรื่องกรณีนางสาวพวงทิพย์ บุญสนอง ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ขอยุติเรื่องการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนยุติธรรม เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว กรณีกลุ่มพันธมิตรฯ ปิดล้อมอาคารรัฐสภาจำนวน ๒๑ ราย เนื่องจากได้เตรียมเงินซื้อประกันอิสรภาพแล้ว แต่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเป็นหลักประกันการปล่อยชั่วคราวในส่วนของคดีปิดล้อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑๑๔ ราย ซึ่งพนักงานอัยการ ได้นัดฟ้องในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือตามวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม

 

******************************

                 กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๕ มกราคม ๒๕๕๖